הפטר מחוב מזונות בפשיטת רגל

  1. הנחת היסוד של סעיף 69 (א) לפקודת פשיטת הרגל היא שההפטר לא יחול על החוב במזונות. בפועל, מתן הפטר מזונות נדיר ביותר וההלכה הפסוקה , תואמת את הרציונאל של סעיף 69 (א) לפקודה.
  2. בסיס האיסור לכלול חוב במזונות במסגרת ההפטר הוא סוציאלי בעיקרו. המחוקק ביקש להגן על הזכאים במזונות כאשר החייבים בהם נמנעים מלמלא חובתם ע"פ הדין ואינם מבצעים הוראות פסק הדין למזונות שמהווה לעיתים את מקור מחייתם העיקרי של הזוכים במזונות ובהליך פשיטת הרגל הוא "מנקה" ו"מלבין" הימנעות מתשלום מזונות. נדגיש כי בניגוד לשחקנים אחרים בזירת פשיטת הרגל שבה הנושים הם בדרך כלל בנקים , שותפיים עסקיים, או ספקים, הנושים במזונות הם אוכלוסיה פגישה ו"חלשה" שכאמור לעיתים כל קיומן הוא על תשלום דמי המזונות. מתן הפטר גם במזונות הוא מתן פרס לאלה שאינם ממלאים אחר הוראות בית המשפט.
  3. החוב של המוסד לביטוח לאומי אינו חוב עצמאי אלא חוב שנוצר מכוח דיני הסוברוגציה . ראה בעניין זה את פסק דינו מאיר העיניים של כב' השופט (כתאורו אז) א. ברק בע"א 79\357 המוסד לביטוח לאומי נ' הכנ"ר , פד"י ל"ה עמ' 397 :
  4. "נקבע אפוא, בחוק הבטחת תשלום, כי המוסד יגבה מן החייב כל סכום המגיע ממנו לזוכה על פי פסק דין למזונות (סעיף 14 (א)) , ופסק הדין יבוצע בדרך האמורה בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ט -1967 , כאילו שניתן לזכות המוסד, לבסוף מטרת החוק לא הייתה לשנות את מצבו המשפטי של החייב לא לטובה ולא לרעה …" 
  5. ממשיך כב' השופט ברק ומסביר לעניין איזון האינטרסים ואינטרקציה שבין פפקודת פשיטת הרגל לחוק המזונות : " אכן אין כל הוראת שילוב או התאמה בין פקודת פשיטת הרגל לבין חוק המזונות הבטחת תשלום … לפי מצב דברים רגיל זה נקבע ההסדר המשפטי לפיו המוסד , אשר שילם לזוכה , עומד במקומו של זה כלפיי החייב . קונסטרוקציה משפטית זו היא המקשרת בין שתי המערכות , ומכוחה עומד המוסך בנעלי הזוכה, אף כאשר החייב פושט רגל. בדרך זו יובטחו באופן ראוי האינטרסים של ארבעת הגורמים המעורבים בעניין : הזוכה יקבל תשלום רגיל מהמוסד, בלא שפשיטת הרגל של החייב תשפיע על כך , החייב – פושט הרגל יעמוד במצב דומה לזה בו היה נתון בו – הדרישה באה מהזוכה ולא מהמוסד , המוסד יוכל לממש את זכות החזרה שלו, ובכך להקל את הנטל הכספי הרובץ עליו, ונושי החייב לא ייהנו ולא יסבלו מהעובגה שהתשלום לזוכה נעשה על ידי המוסד ולא על ידי החייב ". (עמ' 38 לפסק הדין ). 
  6. כפי שניתן לראות, קובע כבוד בית המשפט העליון  כי מכוח דיני הסוברוגציה , המוסד לביטוח לאומי נכנס הנעלי הזכאים למזונות ולאחר שהוא משלם את תשלומי המזונות עפ"י הוראות חוק המזונות (הבטחת תשלום) התשל"ב 1972.  המוסד לא רק זכאי אלא חייב ומחויב לגבות כספי ציבור אלה מן הבעלים שנמנעים מלשלם את תשלומי המזונות עפ"י הוראות בית המשפט . 
  7. ראו עוד לעניין זה רע"א 96\4445 בר נוי נ' המוסד לביטוח לאומי , פ"ד נא(4) 571, 574 , רע"א 07\631 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו) , ניתן ביום 21.05.09.
  8. זאת ועוד , בע"א 05\6810 בר הראל נ' כונס הנכסים הרשמי ואח' (פורסם באתר האינטרנט של בית המשפט העליון ) פסק דין מיום 06.11.06 , בו עלתה  שאלת החלת ההפטר גם לגבי חוב במזונות, קובע כבוד המשפט (כתאורו אז) גרוניס כי : "כלל הקבוע בסעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) , התש"ם – 1980 , הוא שחוב המזונות עומד בתוקפו חרף הפטר אלא אם בית המשפט הורה אחרת . הואיל ומדובר בחוב מזונות שהצטבר במשך שנים רבות , ועוד לפני שמערער נקלע לקשיים , אין צידוק שההפטר יחול לגביו. כפי שנאמר לא אחת , הן בבית המשפט זה והן בערכאות אחרות, המערער רשאי להעלות טענותיו בעניין המזונות בבית המשפט למשפחה ובלשכת הוצאת הפועל …" 

  9. ברע"א 12\3898 לרנר נ' הכונס הנכסים הרשמי והמוסד לביטוח הלאומי. (ניתן ביום 30.08.12, פורסם בנבו) טען החייב טענה דומה לטענת המבקש בתיק הזה. ראה גם סעיף 3 "כן מדגיש  המבקש כי בכל מקרה על פי סעיף 69 (א) (3) לפקודה נתון לבית המשפט שיקול דעת לפטור אותו מתשלום חוב מזונות והוא טוען כי אותם השיקולים שהנחו את בית המשפט המחוזי במתן צו ההפטר צריכים להנחותו גם בבחינת בקשתו להפטר מחוב מזונות. לעניין זה מציין המבקש כי מצבו הבריאותי לקוי, הוא אינו עובד ועל כן , אין באפשרותי לעמוד בתשלום החוב כלפי המוסד לביטוח לאומי. " בית המשפט דחה את הבקשה ופסק: "אשר לטענה החלופית שהעלה המבקש. אכן גם לגבי חוב מזונות מסור לבית המשפט שיקול הדעת אם לפטור מן החוב חייב שניתן בעינינו צו הפטר. ואולם, לא שוכנעתי כי במקרה דנן מתקיימות נסיבות אשר הצדיקו סטייה מן הכלל האמור ומתן הפטר למבקש מתשלום חוב המזונות . טענותיו של המבקש בדבר מצבו הכלכלי והבריאותי המקשים עליו לטענתו, לפרוע חוב זה , מקומן בהליך הוצאה לפועל ורשם ההוצאה לפועל ישקול אותו בקובעו את אופן גביית החוב " .