רשלנות רפואית

מהי רשלנות רפואית ?

רשלנות רפואית היא מקרה בו נגרם נזק גופני או נפשי כתוצאה מטיפול רפואי שניתן או שלא ניתן שעה שצריך היה להינתן, כאשר המעשה או המחדל של הגורם המטפל נעשה תוך חריגה מהפרקטיקה המקובלת או בהפרה של החובות המוטלות על הגורם המטפל.

יש לציין, כי לא כל מקרה בו נפגע מטופל מדובר בהכרח ברשלנות רפואית, משכך יש לפנות לעו"ד מנוסה הבקיא בתחום, אשר יבחן את המקרה לגופו.

על מנת להוכיח תביעה בעילה של רשלנות רפואית יש לעמוד בארבעה תנאים :

1. יש להוכיח קיומה של חובת זהירות של הגורם המטפל כלפי המטופל.

2. יש להוכיח שהגורם המטפל הפר את חובת הזהירות כלפי המטופל.

3. יש להוכיח כי נגרם נזק למטופל.

4. יש להוכיח כי הנזק נגרם כתוצאה מהפרת חובת הזהירות של הגורם המטפל כלפי המטופל.

בשנים האחרונות, יש עליה בכמות התביעות המוגשות בעילת רשלנות רפואית, הדבר נובע כתוצאה מודועות הציבור לזכויותיו, כמו גם השינוי בתפיסה של הרפואה בכך שהחלטות המטפלים מתקבלות בשיתוף המטופל בדבר האופציות העומדות בפניו.
נדבך חשוב בעניין זה שהמטופל צריך לדעת ולהבין היטב את מהות הטיפול המומלץ בפניו, ורק לאחר שהבין את מהות הטיפול, שיטת הטיפול, אופן הטיפול והסכנות הכרוכות באותו טיפול, עליו ליתן את הסכמתו או לסרב לקבלו.

עיקר התביעות המוגשות בגין רשלנות רפואית הן בעילות המפורטות להלן :
• תביעה של קטין והוריו אשר נגרם לו נזק במהלך לידה.
• "הולדה בעוולה" – WRONGFUL LIFE – עילת תביעה של קטין אשר תובע באמצעות הוריו את הנזק אשר נגרם לו במהלך ההריון
• תביעה של אדם אשר נגרם לו נזק כתוצאה מטיפול רשלני, לדוגמא :

תביעה כתוצאה מביצוע כושל של ניתוח לייזר לתיקון ראייה – ניתוחי לייזר בעיניים מבוצעים כיום לצרכים שונים, אנשים רבים מבקשים לעבור ניתוח לייזר כדי לייתר שימוש במשקפיים או בעדשות מגע, אולם לא כל אחד כשיר לעבור את הניתוח מסיבות שונות. לפיכך, ביצוע ניתוח במי שאינו כשיר לעבור ניתוח מסוג זה עלול לגרום לו עיוורון ו/או ירידה ניכרת בראיה.

סוגייה נוספת בביצוע ניתוחים אלה, ולצורך קבלת טיפול בכלל, היא הצורך בקבלת הסכמה מדעת מאת המטופל.
כלומר, על המטופל להסכים לביצוע הטיפול לאחר שהוסברו לו כל האפשריות החלופיות לטיפול שיבוצע. על הגורם המטפל להסביר למטופל את מהות הטיפול באופן שהמטופל יבין היטב את סוג הטיפול לרבות הסיכונים הכרוכים בביצוע הטיפול.
כמו כן, לצורך ביצוע ניתוח שהוא טיפול פולשני כלשהוא, על המטופל לחתום על מסמך בו הוא מאשר כי הוסבר לו אופי הטיפול לרבות הסיכונים הכרוכים בו, וכי הוא חתם לאחר שקרא והבין את תוכן המסמך.
חתימה של מטופל על המסמך מבלי שאכן קרא אותו והבין את תוכנו אינה מספקת, ובנסיבות מסויימות חתימה כזו עלולה להיחשב לכך שמטופל לא הסכים הסכמה מדעת לביצוע הניתוח.

עילת תביעה נוספת:
• "לידה בעוולה" – WRONGFUL BIRTH – זו עילת תביעה של הורים בגין ייעוץ גנטי רשלני שלאחריו נולד ילד פגוע במחלה או בעל מום, ולו היו ההורים יודעים על כך מראש, היו יכולים להימנע מלהיכנס להריון או שאם היה קיים הריון היו מבצעים הפלה.
חלק מהמקרים העשויים להביא לתביעה משפטית כנגד היועץ הגנטי, הינם מהסיבות כלדקמן:

א. כאשר הורים לא הופנו לייעוץ גנטי ע"י הגורם הרפואי שעקב אחריהם למרות שהייתה ידועה מחלה או פגם תורשתי במשפחה.

ב. במקרה שההורים כלל לא נשאלו לגבי מחלות תורשתיות ולא הוסבר להם העניין ע"י גורם שעקב אחרי ההריון.

ג. הורים שלא הופנו לבצע בדיקה הגנטית המתאימה.

ד. יועץ גנטי שלא פירש נכון את תוצאות הבדיקות הגנטיות שבוצעו.

בתביעה של הולדה בעוולה, אין המדובר בעצם גרימת הנזק, אלא בעובדה שהיועץ הגנטי או הרופא המטפל התרשל בכך שלא איבחן את הפגם ו/או לא יידע את ההורים, וכתוצאה מכך נגרם הנזק של לידת ילד פגוע.
אירוע מצער כזה עלול להתרחש כתוצאה מכך שרופא הנשים המטפל לא גילה במהלך הבדיקות שביצע במהלך ההריון מומים בעובר על אף שרופא סביר צריך היה לגלות מומים אלה.

מהם ההליכים הדרושים לצורך ניהול הליך בתביעה של רשלנות רפואית ?

כדי לבחון אם קיימת עילה תביעה ברשלנות רפואית, יש לקבל מהלקוח את מירב המידע בקשר לטיפול מראשיתו.
לאחר מכן, יש לאסוף את מלוא התיעוד הרפואי מכל המוסדות הרפואיים שטיפלו במטופל.

בתום מלאכת איסוף התיעוד הרפואי, המטופל יופנה למומחה רפואי בתחום הרלוונטי לצורך בדיקה רפואית, הכוללת את עיון ולמידת התיעוד הרפואי, שמיעת גירסת המטופל ובדיקה קלינית, בסופו של ההליך הנדון ניתן יהיה לחוות דעה בדבר סיכויי התביעה.

רצוי להתחיל את הטיפול בתביעה רק לאחר שנתגבש הנזק הרפואי, הואיל ומצב רפואי שלא נתגבש עשוי להשתפר עד כדי החלמה מלאה ולחילופין עשוי להחמיר, וכמובן שיש לכך השלכות על גובה הפיצוי הצפוי וכן על הכדאיות בניהול התביעה.

יודגש, כי הערכת סיכויי תביעה ע"י עורך הדין חשובה מאוד, שכן לניהול תביעה ברשלנות רפואית יש עלויות גבהות, לצורך עריכת חוות דעת רפואיות , על כן לשקול היטב את כדאיות ניהול ההליך, ביחס לפיצוי הצפוי להתקבל.